U kunt de trailers vanaf 08.30 uur ophalen (zon- en feestdagen vanaf 09.00 uur) en weer inleveren voor 20.00 uur, of in overleg de volgende morgen om 08.30 uur. 

Alle boottrailers zijn voorzien van, of kunnen des gevraagd worden voorzien van een reservewiel en indien nodig kunt gratis een spanband en een slot gebruiken. 

Naast de huur betaald u een contante borg van €250,—. 

Alle betalingen uitsluitend contant. Geen pin of creditcard.

Geldig legitimatiebewijs en kentekenbewijs trekkend voertuig, is verplicht, alsmede een extra document (bankafschrift, kentekenbewijs o.i.d.) met u huidige adres.

Let op; Vaak heeft u voor de combinatie, auto+boottrailer, een rijbewijs categorie BE nodig. Dit heeft te maken met het toegestane gewicht van de trailer en van uw auto. Meer informatie vindt u  HIER

Huurvoorwaarden

1. Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

de boottrailer

Een aanhangwagen zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving;
de trekauto. De auto zoals nader omschreven in de huurovereenkomst of de met toestemming van verhuurder daarvan in de plaats getreden auto, die uitsluitend bedoeld is om als trekkend voertuig van het gehuurde te dienen.

de huurovereenkomst

De overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en verhuurder met betrekking tot het gehuurde.
het gehuurde. De boottrailer zoals nader omschreven in de overeenkomst van huur en verhuur.

2. Totstandkoming en duur van de huur; bepaling van het huurbedrag

Bij het telefonisch tot stand komen van een overeenkomst geldt de door de verhuurder in te roepen ontbindende voorwaarde, dat deze overeenkomst schriftelijk bevestigd dient te worden. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging van de huur zullen altijd worden vastgesteld binnen door verhuurder voor zijn bedrijf gestelde openingstijden. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Verlenging van de huurovereenkomst

De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen. Elke verlenging dient schriftelijk of per telefax te worden aangevraagd. De verlenging heeft uitsluitend gelding indien deze schriftelijk of per telefax is bevestigd door de verhuurder.

4. Overschrijding van de huurtermijn

Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien verstande, dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan bedraagt: de door verhuurder gehanteerde huurvergoeding voor én week verhoogd met een bedrag van e 50,- per dag tot en met de dag dat het gehuurde weer in bezit van de verhuurder is, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

5. Afrekening huurbedrag

5.1. Betaling

De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen, dan wel de huurperiode aanvangt bij ondertekening van de huurovereenkomst, dient betaling van het in de huurovereenkomst genoemde huurbedrag in twee termijnen, zoals in dit artikel omschreven, te worden voldaan.

De eerste termijn is verschuldigd op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst en bedraagt 50% van het overeengekomen huurbedrag.

De tweede termijn is verschuldigd uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en is gelijk aan het overeengekomen huurbedrag onder aftrek van de eerste termijn, mits deze is voldaan.

5.2. Waarborgsom

Een waarborgsom kan worden verlangd. De waarborgsom wordt bij in ontvangstname van het gehuurde op de in de huurovereenkomst gemelde wijze voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

5.3. Tijdige betaling

Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de waarborgsom is gedeponeerd.

Indien de vordering van de huurder niet contant wordt betaald of niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder de verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat de verplichting tot contante betaling is komen te vervallen.

5.4. Verzuim

Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die de verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag danwel met een minimum van e 75,-.

6. Kosten tijdens de huurtijd

Gedurende de tijd, dat de huurder over het gehuurde beschikt, zijn de kosten van het dagelijks gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.

7. Reparaties

De kosten van reparatiewerkzaamheden komen geheel voor rekening van de verhuurder, tenzij de schade is ontstaan doordat de huurder het gehuurde niet op behoorlijke wijze heeft behandeld en verzorgd overeenkomstig bestemming en gebruik en/of in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.

De kosten van reparatie van lekke banden en defecte lampjes zijn voor rekening van de huurder.

Reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient in Nederland gebruik te worden gemaakt van de diensten van een bij BOVAG AMR aangesloten bedrijf. In het buitenland dient gebruik te worden gemaakt van een deskundig bedrijf. De huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden een bedrag van € 25,- exclusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd.

Voor de kosten van reparatiewerkzaamheden boven een bedrag van € 25,- exclusief BTW dient de verhuurder vooraf toestemming te verlenen voor zowel de reparatie als het in te schakelen bedrijf, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. De door de huurder betaalde reparaties en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed. In het geval van door de verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats maximaal op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de verhuurder geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij de verhuurder, indien hij daarom verzoekt, te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van de verhuurder.

8. Verzekering

8.1a. WA-verzekering

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.

De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:

 • schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed;
 • schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
 • het (eventuele) eigen risico.

8.1b. Repatriëringsverzekering

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto een repatriëringsverzekering met aanhangwagensupplement is afgesloten, waarbij het transport of terugrijden van de trekauto in combinatie met het gehuurde volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt. Kosten voor repatriëring, van trekauto en gehuurde boottrailer zijn, ongeacht door wiens schuld schade of gebrek is ontstaan, altijd voor huurder.

8.2. Inzage

De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere relevante bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken.

8.3. Casco-dekking

De verhuurder verklaart dat het gehuurde tegen casco-schade is verzekerd c.q. dat een voorziening is getroffen waarbij casco-schade onder de voor casco-verzekeringen gangbare voorwaarden is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel te allen tijde:

 • het (eventuele) eigen risico voorzover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd;
 • schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden;
 • schade ontstaan wanneer de bestuurder van de trekauto met het gehuurde ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest de trekauto met het gehuurde naar behoren te besturen;
 • schade door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder;
 • schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van de desbetreffende trekauto in combinatie met het gehuurde voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;
 • alle schade die volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt.

8.4. Bestemmings-/verzekeringsgebied

Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen mag de huurder met het gehuurde geheel Europa bereizen, alsmede de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee, mits de in artikel 9.1a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering voor die landen dekking biedt, zoals moet blijken uit het bij de verzekering afgegeven internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart).

9. Gehuurde object met toebehoren

De verhuurder verklaart het gehuurde in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen.

De verhuurder zal voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde mondeling aanwijzingen en instructies verstrekken met betrekking tot het gebruik van het gehuurde.

10. Verplichtingen huurder

De huurder garandeert dat:

 • hij indien benodigd zal zorgdragen voor een extra kentekenplaat die op het gehuurde dient te worden aangebracht en die correspondeert met het kenteken van de trekauto;
 • niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is toegestaan, mits verzekerd;
 • de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de door hem bezochte landen gestelde wettelijke verplichtingen voldoet en dat de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende (kenteken)bescheiden;
 • hij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften;
 • hij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden aangetast.
 • met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9.4.;
 • hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, met gereinigd exterieur bij verhuurder zal inleveren op uiterlijk de laatste huurdag, bij gebreke waarvan een uur schoonmaakkosten met een minimum van e 40,- in rekening zullen worden gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde;
 • met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden omgegaan;
 • het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9, alsmede de wettelijke voorschriften;
 • het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd;
 • geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval -buiten repatriëring- deze bestuurder onder zijn toezicht staat en deze bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft. Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder;
 • hij volledige rijbevoegdheid heeft; hij dient derhalve in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde;
 • hij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van een voertuig vereist is;
 • hij de verhuurder terstond in kennis stelt, indien het gehuurde uit de macht van de huurder is geraakt;
 • bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij procesverbaal zal doen opmaken.

11. Schade

Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van de verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier. De huurder dient te allen tijde door de politie rapport of procesverbaal te doen opmaken.

De kosten van een eventuele repatriëring zijn voor rekening van de huurder, die terzake een repatriëringsverzekering dient te hebben afgesloten als bedoeld in artikel 8.1b van deze voorwaarden.

Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de op het gehuurde betrekking hebbende bescheiden en grensdocumenten en door verlies van onderdelen en gereedschappen, dan wel schade ontstaan door elk handelen of nalaten van de huurder dat hem als tekortkoming kan worden toegerekend. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het gehuurde of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden. Indien de huurder niet (tijdig) voldoet aan én van de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins de verhuurder zou schaden dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.

12. Schade van de huurder

Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op terugbetaling van de reeds betaalde huurprijs over de dagen dat huurder niet over het gehuurde kan beschikken. Andere kosten of schade worden niet vergoed.

In alle andere gevallen waarbij verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervanging van het gehuurde of terugbetaling van de huurprijs. Voor schade aan met het gehuurde vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook indien deze is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

13. Gevolgschade

Voor schade die niet valt onder de casco-dekking (bedrijfsschade) is de huurder aansprakelijk, indien deze schade is ontstaan door en te wijten aan handelen of nalaten van de huurder of zijn medegebruikers in strijd met artikel 10 van deze voorwaarden.

14. Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen een sanctie is gesteld. Eén en ander voor zover het door verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst.

Indien sancties en maatregelen van overheidswege aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden de verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van e 25,-. Indien de verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van e 10,-.

15. Ontbinding van de huur

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement van de huurder of het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de huurder; bij vestiging in het buitenland van de huurder; bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.

Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen.

16. Bemiddelings- en geschillenregeling

Verhuurder is niet bij een overkoepelende organisatie aangesloten. Er is derhalve geen geschillen commissie waar een beroep op kan worden gedaan.

17. Verwerking van de persoonsgegevens van de huurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, de huurder optimale service en actuele productinformatie geven en de huurder aanbiedingen doen. De huurder kan tegen verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct mailing bij de verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.